ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. A Tájékoztató célja

 

Finis Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Tájékoztató elfogadásával a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikkének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-nak való megfelelés érdekében intézkedéseket hoz abból a célból, hogy a személyes adatok kezelésében érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön, valamint segítse az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

Jelen Tájékoztató kifejezetten azon Érintettek számára tartalmaz releváns információkat, akiknek személyes adatait az Adatkezelő az online webáruházas megrendelések teljesítésének folyamatával kapcsolatban kezeli.

 

 1. Adatkezelő adatai

 

Név: Finis Hungary Kft.                                           

Székhely (levelezési cím): 2120 Dunakeszi, Perczel Mór utca 17. 

Cégjegyzékszám: 13 09 146383

Adószám: 23315381213

Telefonos elérhetőség: +36 30 8565726

Elektronikus elérhetőség: info@finishungary.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság:

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 

           

 1. Az adatkezelési folyamat leírása

 

3.1.   A folyamat neve: Az Adatkezelő által működtetett, https://www.finishungary.hu webhelyen elérhető értékesítési elérhetőségeken bonyolított értékesítés és az ehhez kapcsolódó folyamatok (megrendelés, hírlevél, cookie-k)

 

–       A folyamat célja:

Vásárlóink minél magasabb szintű kiszolgálása

 

–       A szervezeten belül ki használja ezt a folyamatot?

  Értékesítők, gazdasági vezető, marketing és kommunikációs vezető. 

 

–       Hogyan jut hozzá a szervezet a személyes adatokhoz?

         Az Érintett adja meg személyes adatait a megrendelése során. 

 

3.2.   Adatkezelés

 

–       Ki hozza az adatok felhasználása körében a döntéseket?

         Az Adatkezelő ügyvezetői.

 

–       Kinek az adatai kerülnek az eljárás során feldolgozásra?

         Az Érintettek, azaz a megrendelést leadók, hírlevélre feliratkozottak

 

–       Milyen adatok kerülnek feldolgozásra?

Név, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám, egyéb.

  

–       Mi az adatkezelés célja?

Vásárlóink minél magasabb szintű kiszolgálása

 

–       Automatizált, vagy manuális adatkezelés történik?

Automatizált adatkezelés történik. Kivétel: az Adatkezelőnek bizonyos esetekben, például az Érintett által az adatok megadása során elkövetett elgépelés vagy egyéb okból elhatározott utólagos módosítási kérelem esetén, az adatokat manuálisan módosítania kell a belső, adminisztátori felületén a teljesítés érdekében. Az utólagos módosítás az info@finishungary.hu e-mailen vagy a weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt kezdeményezhető, kérelem formájában.

 

–       Hogyan jut hozzá az adatkezelő az érintett személyes adataihoz?

Az Érintett adja meg személyes adatait megrendelése során. 

 

3.3.   A folyamathoz való hozzáférés

 

–       Kinek van hozzáférése a szervezeten belül a kezelt adatokhoz?

Értékesítők, gazdasági vezető, marketing és kommunikációs vezető

 

–       Az adatkezelőn kívül van más szervezetnek, harmadik személynek, szerződéses partnernek, hatóságnak a folyamathoz hozzáférési jogosultsága?

Az Adatkezelőn kívül a mindenkori, a honlap üzemeltetéséhez, és a kiszállításokhoz szerződött partnerek férnek hozzá a legszükségesebb adatokhoz (az adattakarékosság elve szerint) Az ezen partnereknek történő adattovábbítás elengedhetetlen a webáruház üzemeltetéséhez és a Vásárlók kiszolgálásához. Az adatkezelő kizárólag olyan harmadik féllel, szerződéses partnerrel működik együtt, amely nyilatkozik, hogy a GDPR és Magyarországon érvényben lévő adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el.

 

–       Ha van ilyen személy, akkor mely személyes adatokhoz fér hozzá? Mi a feladata ezekkel az adatokkal?

         honlap üzemeltetés: az összes, az Érintett által megadott személyes adathoz hozzáfér

         kiszállítás, futárszolgálat: a szállításhoz szükséges adatok

 

3.4.   Adatok tárolása (tárolási hely, törlés)

 

–       Hol vannak tárolva (fizikailag) az adatok?

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap tárhelyén (?), illetve a számlázás során az Adatkezelő vállalatirányítási rendszerébe is bekerülnek az adatok.

–       Van törlési eljárás/rutin?

         Az Adatkezelő automatikus törlést a Vásárlók érdekében nem eszközöl

–       A törlési határidő

Az Érintett elhatározásától függ, azaz nyilatkoznia kell a regisztrációja törléséről vagy a hírlevélről való leiratkozásról

 

3.5.   Biztonsági intézkedések

 

–       Milyen technikai biztonsági intézkedések várhatóak (GDPR 32. cikk)?

         Az adatkezelő a lehető legbiztonságosabb informatikai eljárásokat eszközöli (tárhely, szerver)

 

3.6.   Jogalap

 

 1. a) az érintett hozzájárulása
 2. b) szerződés teljesítése
 3. c) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
 4. d) az Érintett, vagy másik természetes személy létfontosságú érdekei miatt szükséges

 

3.8.   Az érintett tájékoztatása

 

Az Adatkezelő Vásárlóit e-mailben értesíti az adatkezelési szabályokről és hozzájárulást kér a személyes adataik kezeléséhez      

 

 1. Az Érintett jogai

 

4.1.   Hozzáférési jog

 

Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztató 3. pontjában szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 

4.2.   Helyesbítéshez való jog

 

Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.3.   Törléshez való jog „elfeledéshez való jog”

 

Kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha;

 

–       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük

 

–       az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja

 

–       tiltakozik az adatkezelés ellen, meghatározott feltételek esetén

 

–       a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

 

Amennyiben a törlésre kerülő személyes adatokat korábban nyilvánosságra hoztuk, minden ésszerűen elvárható intézkedést megteszünk annak érdekében – az Ön erre irányuló külön kérelme esetén –, hogy tájékoztassuk az adatkezelőket a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésétre irányuló kérelméről.

 

4.4.   Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

–       vitatja a személyes adatok pontosságát

 

–       jogellenes az adatkezelés és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozását kéri

 

–       ha nincsen szükségünk a személyes adatai kezeléséhez, de Önnek jogai érvényesítéséhez szüksége van azokra

 

–       tiltakozik a közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett adatkezelés, vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen

 

4.5.   Adathordozhatósághoz való jog

 

Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, illetve ezeket továbbíthassa egy másik a szolgáltatónak.

 

4.6.   Automatizált döntéshozatal

 

Személyes adatait, vagy azok egy részét automatizált módon kezeljük/nem kezeljük.  Az automatizált adatkezelés során olyan döntések meghozatalára van lehetőség, melyekhez nem szükséges emberi közreműködés. Ennek megfelelően Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá azon – kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló – döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A fentiektől eltérően, az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya abban az esetben terjed ki Önre, ha a döntés

 1. a) az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
 2. b) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul

 

Minden esetben jogosult arra, hogy az automatizált adatkezelésre emberi beavatkozást kérjen részünkről, azzal kapcsolatos álláspontját kifejezze, valamint a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 

4.7.   Igényérvényesítés, panaszjog

 

Ön jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

 1. Értesítési és intézkedési kötelezettség

 

5.1.   Címzettek értesítése

 

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére tájékoztatjuk Önt ezekről a címzettekről.

 

5.2.   Tájékoztatás módja, határideje

 

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatjuk Önt. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

 

Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

 

Amennyiben nem intézkedünk kérelme nyomán, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

5.3.   Ellenőrzés

 

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 

5.4.   Tájékoztatás és intézkedés költségei

 

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

 

Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

6.1    Az Adatkezelő feladatai végrehajtása során a NAIH-al – annak megkeresése alapján – együttműködik.

 

6.2    Az Adatkezelő gondoskodik jelen szabályzat felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé tétele iránt.

 

6.3    Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 

6.4    Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzat tartalmát; ilyen esetben az Érintettek értesítése kötelező.

 

6.5    Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog adatvédelmi tárgyú jogszabályai, különös tekintettel az Infotv. és a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendelkezései irányadóak.

 

Kelt.: 2022. február 1.